RODO

/
RODO

Informacja dla osób korzystających z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez HYDRO-MASZ sp. z o.o. Sp. k. , tj. usługi konta sklepu internetowego HYDRO-MASZ sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej RODO)., proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami!!!

Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest Hydro – masz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dalej zwany: Hydro – masz ) z siedzibą w Zapolu 79/5, 98- 275 Brzeźnio, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000541237, NIP : 8272307343,.

 

Cel, zakres i podstawa prawna przetwarzania  Pani/Pana danych osobowych :

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (podstawa prawna przetwarzania danych osobowych artykuł 6 ust. 1 lit b) RODO. Jednocześnie HYDRO-MASZ będzie miał prawo przetwarzać Pani/Pana niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego nawiązanego pomiędzy Panią/Panem a HYDRO-MASZ na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w związku z art. 18 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219, z 2018 r. poz. 650.). Przetwarzanie Pani/Pana danych będzie się odbywało także w celu marketingu własnych produktów i usług HYDRO-MASZ (podstawa prawna przetwarzania danych osobowych : art. 6 ust. 1 lit f) RODO) oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

Podmioty, którym mogą być udostępnione Pani/Pana dane osobowe:

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom w wypadku wyrażenia przez Panią/Pana  dobrowolnej zgody na udostępnienie tych danych podmiotom które Pani/Pan wskaże w swoim lub w wypadku obowiązku udostępnienia danych osobowych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w szczególności: powszechnemu operatorowi pocztowemu, organom dochodzeniowo-śledczym, sądom. Ponadto, Pani/Pana dane osobowe mogę być ujawniane podmiotom wspierającym działania HYDRO-MASZ tj.: serwisanci systemów informatycznych, kancelarie prawne, firmy consultingowe i audytorskie. HYDRO-MASZ będzie ujawniać w/w podmiotom Pani/Pana dane osobowe zawsze z poszanowaniem bezpieczeństwa Pani/Pana danych osobowych nakładając na te podmioty obowiązki zachowania tych danych w poufności. HYDRO-MASZ będzie wybierać tylko takie podmioty do świadczenia na jej rzecz usług, które dają należyte gwarancje wypełniania wymogów wynikających z RODO.

HYDRO-MASZ nie ma zamiaru przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

Dane osobowe Pani/Pana, jako usługobiorcy HYDRO-MASZ będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania Umowy, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń Dodatkowo Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług HYDRO-MASZ i będą przechowywane do czasu wniesienia przez Panią/Pana ewentualnego sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby realizacji takich celów.

 

Przysługujące Pani/Panu prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez HYDRO-MASZ:

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia gdy są nadmiarowe lub nieprawdziwe, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, lub gdy są one przetwarzane na potrzeby marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim . Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia każdej wyrażonej przez siebie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych, w tym ich udostępniania, w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi konta sklepu internetowego Hydro-Masz sp. z o.o.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

Adres do korespondencji:

Jeśli chciałaby/chciałby Pani/Pan dowiedzieć się więcej w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, zmienić złożone przez siebie któreś z oświadczeń lub skorzystać z przysługujących jej/jemu powyżej wskazanych praw, prosimy o kierowanie korespondencji pod adres siedziby HYDRO-MASZ. W przypadku skierowania  w/w/ korespondencji, HYDRO-MASZ zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa udzieli Pani/Panu odpowiedzi w terminie 30 dni. Z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań jakie nam Pani/Pan przekaże termin odpowiedzi może ulec wydłużeniu do 90 dni, wówczas poinformujemy Panią/Pana w terminie miesiąca o takim wydłużeniu.

Masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu